صنعت حمل و نقل دریایی (JMTI) - فرایند پذیرش مقالات