اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان مقاله است .

2-  جزء و یا کل مقالات ارسال شده به این نشریه نباید در هیچ مجله دیگری در دست بررسی و ارزیابی و یا پذیرفته‌شده به منظور چاپ باشد. مقالات در زمان بررسی در این مجله نیز نباید به مجلات دیگر ارسال شود.

3ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات در هر مرحله از فرایند داوری تا چاپ مقاله مجاز نمی‌باشد.

4- قرار گرفتن نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش داشتن ایشان در تدوین مقاله است. در صورتی که نویسنده‌ای در مقاله فوق نقشی نداشته و یا از نام وی سوءاستفاده شده، باید مراتب را سریعا اطلاع دهد و از دریافت وضعیت فوق توسط مجله، مطمئن شود.

5- همه نویسندگان در مورد اصالت مقاله مسئول هستند و در خصوص سرقت علمی، طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

6- در خصوص فرایند ارزیابی مقالات، نویسندگان و داوران یکدیگر را نمی‌شناسند و نویسندگان باید به این سیاست احترام گذارند.

7- اگر نویسنده ای دچار بی‌دقتی در کار خود شد و یا در طول فرایند بررسی تا چاپ مشکلی در مقاله خود دید، باید مراتب را سریعا گزارش نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم صورت پذیرد.

8- نویسندگان باید در انجام اصلاحات مقاله سریع و مناسب عمل نمایند و در صورت نیاز نویسنده به مدت زمان بیشتر مراتب از طرف ایشان اعلام گردد.

9- همه نویسندگان باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری داشته باشند و در مقابل نتایج پاسخگو باشند.

10- نویسنده مسئول در خصوص ارسال مقاله به این نشریه باید به کلیه نویسندگان اطلاع رسانی کند و آنها موافق ارسال مقاله و فرایند فوق باشند.