اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین علامه
مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوردی

  • mallamehpmo.ir

سردبیر

خرم
سازمان بنادر و دریانوردی

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

  • saeedkhorramgmail.com

دبیر تخصصی

بیک‌پور
کارشناس مسئول

فلسفه علم

  • beykpooryahoo.com
  • 09122716172

دبیر اجرایی

پروانه مرادی
کارشناس

مدیریت آموزشی

  • pa.mordigmail.com