تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان شهیدی، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۱۸۶۶۳۱۱۱ 

صندوق پستی: ۶۳۱۶-۱۵۸۷۵ و ۶۳۷۷-۱۵۸۷۵، تلفن:۸۴۹۳2702 ، دورنویس:۸۸۶۵2137، پست الکترونیکی: jmtijournal@pmo.ir