دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1399 
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تبدیل بندر بوشهربه منطقۀ آزاد تجاری ـ صنعتی

صفحه 4-11

مژگان رادمنش


اولویت‌بندی منابع سازمانی مؤثر بر کیفیت خدمات بنادر با استفاده از تکنیک AHP (بندر امام خمینی)

صفحه 12-24

رحمن کریمی


تعیین موقعیت بهینه کارگذاری مبدل نوسانگر انرژی امواج از نوع نوسانگر دورانی (مطالعه موردی: بندر نوشهر)

صفحه 25-37

سید تقی امید نائینی؛ عرفان امینی


نقش هماهنگی درون‌سازمانی در کاهش هزینه و بهبود خدمات بندری و دریایی با توجه به سیستم اطلاعات لجستیک (مورد مطالعه: بندر امام خمینی)

صفحه 38-48

فرزاد شیرالی


ارزیابی مخاطرات در فرایند کنترل و بازرسی شناورها در بندربوشهر با استفاده از روش تکنیک آنالیز شکست و خطا

صفحه 49-62

امیر دیری زاده


تأثیر بازاریابی خدمات بر جذب مشتری ترمینال کانتینری بندر امام خمینی (ره)

صفحه 54-62

هادی جعفریان


طراحی مدلی برای مدیریت سیستماتیک فرآیند تخلیه‌وبارگیری (مطالعۀ موردی ادارۀ کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

صفحه 63-69

محمد امیر سیاوش حقیقی؛ نیما همتا؛ فخریه صادقی


عوامل مؤثر در استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت(مطالعۀ موردی: بندر امام خمینی)

صفحه 70-81

فخریه صادقی؛ محمد ثابتی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عملیات راهنمایی در اسکله‌های نفتی جزیره خارگ

صفحه 82-87

سید جواد حسینی؛ علی مرادی؛ مجید موسوی